വെള്ളില…

വെള്ളിലകളും വെള്ള പൂമ്പാറ്റ കളും ഞാനും എന്റെ കുട്ടികാലവും പിന്നെ കുറെ ഓര്‍മകളുംനീ അന്നും ഇന്നും അന്ന്യന്‍… എന്റെ മാത്രം ആയിരുന്നു വെള്ളിലകള്‍എന്നെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന വെള്ള പൂമ്പാറ്റ കള്‍ഇന്ന്‍ അതെല്ലാം അന്ന്യരായ്…

**The spartans of Chippi

This time when I went home I was reading my old diaries(I always called her Nimmu) ..everything flashed back at me…good/bad ole days…my insecurities as a teenager..my idiocracies…my crush(s) (the list is long) heartbreaks. confusions…melodramas ..tantrums..etc etc. Amma always said I was a lamb when I was a baby..never had any issues or vaashis(tantrums). ButContinue reading “**The spartans of Chippi”

**The spartans of Chippi

This time when I went home I was reading my old diaries(I always called her Nimmu) ..everything flashed back at me…good/bad ole days…my insecurities as a teenager..my idiocracies…my crush(s) (the list is long) heartbreaks. confusions…melodramas ..tantrums..etc etc. Amma always said I was a lamb when I was a baby..never had any issues or vaashis(tantrums). ButContinue reading “**The spartans of Chippi”