അതീതമായി 

എന്റെ പ്രണയം എന്നിൽ തന്നെ

എവിടെയോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു

അവൻ ഓർമപടുത്തുമ്പോൾ

അത് പൂക്കുന്നു കായ്ക്കുന്നു

കാലത്തിനും സമയത്തിനും

അതീതമായി ഉണരുന്നു

പിണറായിക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാഘവൻ ഡോക്റ്റർ

“എന്റെ പെട്ടി ഞാനെടുത്തു കൊള്ളാം.” ആർക്കോ അസുഖം വന്ന് ഡോക്ടരെ വീട്ടിലേക്ക് 
വിളിക്കാൻ ചെന്ന ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ briefcase എടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ പിണറായിയിൽ പുതുതായി ചാർജെടുത്ത മെലിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഡോക്ടരുടെ ശബ്ദം . ആദ്യമായാണ് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നയാളെക്കൊണ്ട് പെട്ടി ചുമപ്പിക്കാത്ത ഒരു ഡോക്ടരെ കണ്ടത്. അന്ന് കാറൊന്നും ഇല്ല. നടന്നു വീട്ടിലെത്തുന്നതുവരെ സംസാരിച്ചു. Literature ൽ ആയിരുന്നു താൽപര്യം. മെഡിസിന് കിട്ടിയപ്പോൾ പോകാൻ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല – എന്നൊക്കെ . മിലാൻ കുന്ദേര, ജെ.ബി. കൂറ്റ്സെ , കമ്മ്യു, കാഫ്ക തുടങ്ങിയവരെ വായിക്കുന്ന യുവഡോക്ടർ അന്ന് അത്ഭുതമായിരുന്നു. Ivan Illich ന്റെ Limits to Medicine ൽ ചെറുതായി കുരുങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്ന ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ ഡോക്ടർ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഡോക്ടർ വായിക്കാൻ തന്ന ഷെനെ യുടെ Thief’s Journal എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്തു കൊണ്ടുപോയ സുഹൃത്ത് അതിൽ സ്വന്തം പേരെഴുതി വെച്ചിരുന്നു. സാരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങി വെച്ചത് അന്ന് വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു. പൈസ കടം ചോദിച്ചാൽ തരുമായിരുന്നത് അതിലും വലിയ ആശ്വാസം . കാരണം അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഫോട്ടോവിൽകാണുന്ന 
Dr E Raghavan. പിണറായിക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാഘവൻ ഡോക്റ്റർ. വീ ന്യ ഖ്യൂറ്റി മെയ്ലുവിന്റെ വന്ദ്യ പിതാവ്. അദ്ദേഹത്തേയും വനജ ഡോക്റ്റരെയും കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്തുവെന്നേയുള്ളൂ. Thanks . ഓർക്കാനിടയാക്കിയതിന്.

Neutral

@: Why are you so happy, girl?
$: Oh I dont know, am neutral, just me.
@: You seem to be glowing.
$: Thats just the sun, D!
@: Sun makes you happy?
$: I think sun makes me smile, 
      poems make me lost,
      books make me alive,
      music makes me full,
      food makes me pampered.
@: What about our kick boxing saga?
$:   That makes me a fighter, like you.
@: You have to fight it out
$: That will wear me down
@: No it will make you neutral
$: I am neutral, feel so, nowadays.
@: That is what I want for you
$: Perhaps resolute for dear ones
@: And for yourself.
@:I love you V, you are my nut-boo
$:I love you too, And you are my kicking fashion-boo
~~~~Hugs~~~

Bavaria

Do you remember the blue sky of Bavaria?
The ice caves that was as chill as our heart
the still lake, silent like our love between us
the long drive, the death metal, the macchiato
the walk in the vineyard ,grapes all frosty like my tears
you wiped those like a parent with your long warm fingers
tied my hair with a band which looked like the ring 
carried me in your arms to the stream to dip my feet
Did you notice everything was blue
the ice, the lake, the color of the car
the grapes, the band, the anklets which flew away
It was all blue
and I saw it all
in those blue eyes

The Mill

Was running the other day, perhaps I walked and ran for hours and hours, I think 4 hours altogether I bet, but anyway, so was running from myself and anything after all. And by the calm and soothing river Exe saw the ruins of an old mill from the 17th century which spoke to me abstract but captive tales of bygone days. It seems times of india was printed here during colonial times.
And I stood there thinking about my sister who gifted me rather made me read The mill on the floss by George Eliot, Maggie the woman who was a mystery then, the complicated presence of the Dorlcote Mill in their lives and above all I thought about me and Vava and how happy we were as children exploring Aches library, playing in the woods, running around in the meadows, swimming in the river and what not. How much we had shared happiness and how much she means to me to keep me going!
This is to my Maggie, my Vava kutty, my soul mate 🙂 My sister of my heart, my first toy, my first doll!

Strangers

Thank you Lachu for this…
made my day talking to you, 
perhaps we were always connected
and the way you get my rants surprises me. 🙂
“How strange 
that we have been strangers 
but never really was 
and never will  be looks like.” – Laks

Globe

So there are continents and continents have countries, Look here is India

Where is England, show me Amma on the globe
Here is England, part of United Kingdom a tiny island, Manni lives there
Silence and Pause and a long lost look
And she kissed United Kingdom on the globe….