ചത്ത കോഴിയാണോ ചിക്കെൻ ? :D

Image result for chicken

ആമി:

കൊല്ലുന്നതു തെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഴിനെ കൊല്ലുന്നില്ലെ തിന്നാൻ

വാവ:

ചിക്കൻ പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് ആണ് മാത്രമല്ല ഫുഡ്‌ചെയ്ന് അനുസരിച്ച നമ്മൾ omnivorous ആണ് . കോഴിയെ തിന്നുവാൻ കൊല്ലുന്നത്‌ പ്രകൃതിവിരുദ്ധം അല്ല, തെറ്റുമല്ല
കുഞ്ഞാമി :

ഓഹ് മൈ ഗോഡ് , ചത്ത കോഴിയാണോ ചിക്കെൻ ?

Published by Sapience

A mere weeping dot in the universe.

One thought on “ചത്ത കോഴിയാണോ ചിക്കെൻ ? :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: