അതീതമായി 

എന്റെ പ്രണയം എന്നിൽ തന്നെ

എവിടെയോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു

അവൻ ഓർമപടുത്തുമ്പോൾ

അത് പൂക്കുന്നു കായ്ക്കുന്നു

കാലത്തിനും സമയത്തിനും

അതീതമായി ഉണരുന്നു

One thought on “അതീതമായി 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s