ജമന്തിപ്പൂക്കൾ

വെള്ള പൂമ്പാറ്റ ഇന്നു വരില്ലെ

എന്നെ തൊട്ടുണർത്താൻ

നിനക്കായി ജമന്തിപ്പൂക്കൾ

നിനക്കായി മാത്രം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s