പ്രണയ മെഴുകുതിരി

എൻറെ കുറുമ്പ് കാണാൻ
എന്നെ ചൊടിപ്പിക്കാൻ
നീ ചെയ്‌യുന്നതെല്ലാം
എന്നെ കരയിപ്പിക്കുന്നെങ്കിലും
ഉള്ളിൽ തീ പോലെ
നിന്റെ ഭ്രാന്തമായ പ്രണയ
മെഴുകുതിരിയിൽ ഉരുകി
ഞാൻ ഞാനല്ലാതാകുന്നു
ഈ തീയിൽ നിന്നെനിക്ക്
മോചനമില്ലേ ഈ ജന്മത്തിൽ?
എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തുപോകുന്നു
ഞാൻ  എരിഞ്ഞണയുന്ന
ചാരകൂമ്പാരത്തിൽ നിന്ന്
നീ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ
ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെന്ന പോലെ
മെഴുകു കൊണ്ടുരുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ
ഞാൻ മരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും
നിന്നെക്കാൾ വേഗത്തിൽ
അവസാനം നമ്മുടെ
പ്രണയം മാത്രം അവശേഷിക്കും
അതോ നിൻറെ അണയാത്ത  
ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമോ കാന്താ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s