അർധരാത്രിയിലെ ഫോൺ കോൾ

പുറത്ത് മഴ പെയ്യുന്നു 

അവൾ മഴ നനഞ്ഞു 
ലണ്ടനിലെ ഏറ്റവും 
സുന്ദരമായ പാലത്തിനരികിൽ 
ജീവിതം എന്ന സിനിമ 
അയവിറക്കിക്കൊണ്ട് 
ഉറങ്ങി പോയോ 
ഫോണിന്റെ ശബ്ദം 
അവളെ ഞെട്ടി 
എണീപ്പിച്ചു 
എന്നും പാലത്തിൽ 
കാത്തുനിന്നിരുന്ന 
അവൻ മുന്നിൽ 
വന്നപോലെ 
സുന്ദരമായ കുറേ 
മണിക്കൂറുകൾ 
കരഞ്ഞും ചിരിച്ചും 
അലറിയും ആക്രോശിച്ചും 
പിറന്നാൾ ഒരു 
നവജീവിതം എന്ന 
പോലെ കുത്തി ഒഴുകി 
മഴയും പാലവും 
പിറന്നാളും പിന്നെ 
ജീവിതവും സ്വപ്നങ്ങളും 
എല്ലാം ഒത്തു ചേർന്ന 
ഒരു അർധരാത്രിയിലെ 
ഫോൺ കോൾ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s