സീൻ കൊണ്ട്ര :-(

“ഇത്രയൊക്കെ കാട്ടികൂട്ടിയതും പോര ഇനി അതിനെ പറ്റി എഴുതണമത്രെ”

ഹഹ നിങ്ങൾക്ക്‌ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം

“വേണ്ടട്ടാ”

നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത്‌ ഒന്ന് പൊടപ്പ

“നിങ്ങൾ സഹായച്ച്‌ അതിനു ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ അറിയാം”

പിന്നെ അതിനു വേറെ പണിയില്ലെ

“ഇല്ല്യ അതിനു ഈ ബീബീസി പണിയും ഷർലൊക്ക്‌ പണിയെ ഉള്ളു”

നിങ്ങൾ സമാധാനമായി ഇരിക്കു

“ശെ അത്‌ എലിയല്ല പുലിയാണു! എന്റെ ജൊലി!”

തന്നെ ? ആസനത്തിൽ ആൽ മുളച്ചിട്ട്‌ പറഞ്ഞിട്ട്‌ കാര്യം ഇല്ല

“നിങ്ങളെ പൊലെ കൊണ്ട്രവേഴ്ഷിയൽ അല്ല ഞാൻ ഒരു നാടൻ ആണു”

പിന്നെ നിങ്ങളെ പൊലെ കൊണ്ട്രവേഴ്ഷിയൽ മനുഷ്യനെ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടട്ടില്ല

“ഒഹ് ശെരി”

ആ ആയിക്കോട്ടെ

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s