ഗർഭിണി ..സുന്ദരി

ഹൌ ആർ യൂ ?
സുഖം
ങേ മലയാളം യു റിമെംമ്പർ , ഗുഡ് സ്റ്റുഡന്റ്  :-). എന്തോക്കെ ഉണ്ട് ?
സ്‌പാ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഗർഭിണി ആയി ഇരിക്കുന്നു (sic)
ങേ ഗർഭിണി
ബികോസ് ഐ  ആം എ ലെസ്ബിയൻ , കാണ്ട് ഐ ബി ബ്യുട്ടിഫുൾ?
ഓഹ് ഗർഭിണി അല്ല സുന്ദരി
ഓഹ് റൈറ്റ് സുന്ദരി
യെസ് ലോൾ
യൂ ബ്ലഡി കേരളൻസ്
കേരളൈറ്റ്സ്
ഓക്കേ ഫൈൻ , വാഹട്ടവർ :-/

Published by Sapience

A mere weeping dot in the universe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: