അഗ്നി

ഭ്രാന്തമായ എന്റെ അഗ്നിയിൽ  ഉരുകാതെ  വറ്റാതെ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് നീ പറയുമ്പോൾ
ഭ്രാന്തമായ ആ അഗ്നിയാണ് നമ്മളെ കത്തി ചാമ്പലാക്കുന്നത്  എന്ന് ഹൃദയം മന്ത്രിക്കുന്നു 

Published by Sapience

A mere weeping dot in the universe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: