എഴുത്ത്‌

“എഴുതാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല. എന്തെഴുതണം ഞാൻ? അതു കൊണ്ട്‌ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു”

-ഞാനെന്ന ഭാവം, രാജലക്ഷ്മി.
A writer whom I immensely wished that she lived long and wrote more…:-(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s