നീ എന്നിലേക്ക് വരും വരെ

ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് 
നീ ഗന്ധർവനായി 
സ്വപ്നമായി വരാനല്ലോ 
എന്തെ നിൻറെ കണ്ണുകൾക്ക് 
ഇത്ര നനവ് ഇത്ര മധുരം 
എന്റെ കണ്ണുനീരിനു 
ചോരയുടെ മണമെന്ന് 
നീ ചോരകൊണ്ടെഴുതിയത്   
ഓർക്കുന്നു ഞാൻ 
എൻ ഓമനേ 
എനിക്ക് ഇന്ന് മരണമുണ്ട്‌ 
എന്നിലെ നിനക്ക് മരണമില്ല 
എന്റെ തുടക്കം 
നിന്നിലല്ലോ 
എൻറെ അന്ത്യം..
നീ എന്നിലേക്ക് 
വരും വരെ 

6 thoughts on “നീ എന്നിലേക്ക് വരും വരെ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s