സാലഭഞ്ജിക

അവന്റെ കൈ വിരൽ കൊണ്ട് തീർത്ത സാലഭഞ്ജിക അല്ലോ അവൾ
അവന്റെ തൂലിക കൊണ്ടവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സിരകൾ മുറിച്ചു 
ശില്പമായി, പെയ്ത് തീരാത്ത മഴയായി, പഴകിയ ചെങ്കൊടിയായി 
ചിതലരിച്ച പത്രമായി, ഏതോ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ടായി 
പ്രതിമകൾക്ക് ജീവനില്ല, മരണവും 

One thought on “സാലഭഞ്ജിക

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s