എഴുത്ത്

അന്ന് നിന്നിലേക്കുള്ള യാത്ര ആയിരുന്നു എന്റെ എഴുത്ത്
പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിക്കുന്തോറും ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടെ ഇരുന്നു
ഇന്ന് നീ അകന്ന് പോകുമ്പോഴും ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടെ ഇരിക്കുന്നു  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s