അപൂർണത

അപൂർണതയുടെ ഒരു പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിൽ വച്ച് എന്നെന്നേക്കുമായി എന്നെ അപൂർണതയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട് അദ്ദെഹം എങ്ങോട്ടോ മറഞ്ഞുപോയപോലെ തോന്നി!
ഇനി എന്ന്….

Published by Sapience

A mere weeping dot in the universe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: