പിന്നെ നിന്നെയും…

ഇന്നലവരെ ജീവിച്ചു തീര്‍ന്നതും ,
ഇപ്പോള്‍ ജീവിച്ചു തീര്‍ക്കുന്നതും ,
ഇനി യുള്ള  കാലം ജീവിച്ചു തീര്‍ക്കാനുള്ളതും,
എല്ലാം,
നഷ്ടമായ പോലെ …

6 thoughts on “പിന്നെ നിന്നെയും…

  1. Your thoughts are all so thought provoking… with every post of yours that I read (I've been trying to follow the chronology as and when I get time) the more and more my respect for you grows

    Like

  2. Your thoughts are all so thought provoking… with every post of yours that I read (I've been trying to follow the chronology as and when I get time) the more and more my respect for you grows

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s