***മഴ….


Read it somewhere…and liked it.

മഴയ്ക്ക് ഓരോ സമയത്തും ഓരോ വികാരമാണ്….
പ്രണയത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ട് മഴയാണ്….
ദുഃഖത്തിന് ഏറ്റവും ആഴം നല്‍കുന്ന താളമാണ് മഴയുടേത്….

സന്തോഷിക്കുമ്പോള്‍ മഴ പെയ്താല്‍ അത് ആനന്ദമഴയായി മാറും….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s