വെള്ളില…

വെള്ളിലകളും വെള്ള പൂമ്പാറ്റ കളും
ഞാനും എന്റെ കുട്ടികാലവും പിന്നെ കുറെ ഓര്‍മകളും
നീ അന്നും ഇന്നും അന്ന്യന്‍…

എന്റെ മാത്രം ആയിരുന്നു വെള്ളിലകള്‍
എന്നെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന വെള്ള പൂമ്പാറ്റ കള്‍
ഇന്ന്‍ അതെല്ലാം അന്ന്യരായ്…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s